top of page

 Какво?

 

 Учебната програма на специалност Арменистика и кавказология в Софийски университет е програма, посветена на арменския език, култура и история, но също и на историята и културата на Кавказ. Засилващата се нужда от квалифицирани специалисти по арменски език и специалисти по Кавказкия регион, направи създаването на тази специалност възможно.

 

Кога?

 

Специалността беше създадена през 1995 г. под името "Арменска филология", в отговор на все по-засилващите се отношения между Република България и Република Армения в областта на икономиката, науката и културата. Появата на специалността в Центъра за източни езици и култури в СУ "Климент Охридски" е продиктувана от стремежа на българският и арменският народи за възстановяване и разширяване на традиционно добрите отношения, датиращи от II век.

 

Защо?

 

От географска и цивилизационна гледна точка Армения все пак принадлежи към Транскавказкия и транскаспийския регион, и именно там през последните 2 десетилетия се развиват процеси, които са слабо познати и изучавани в България, и въпреки това остават неоценени и без нужното внимание не само от широката публика, но също от обществените институции.  Армения, Грузия и Азърбайджан са директно замесени в геополитическото и енергийно съперничество между Съединените щати и Русия.

 

Именно с оглед необходимостта от познаване на историята и културата на народите от Транскавказкия и Транскаспийския регион и на процесите, които днес произтичат там, от учебната година 2009/2010 специалността се преименува на "Арменистика и Кавказология", и ще включва нови дисциплини с етнологическа, литературна, историческа, културологическа, демографско-социална и геополитическа ориентация за гореспоменатия регион.

 

Как?

 

Изискването за кандидатстване за специалността е успешно положен изпит по западен език или руски език или оценка от матура по западен език. Броят на наличните позиции се определя от Министерски съвет. Годишната такса за студенти в СУ също се определя от Министерски съвет.

 

Кой?

 

Понастоящем дисциплините се преподават от трима щатни преподаватели и много лектори, които имат съществена роля в академичния процес. За по-подробна информация виж секция Преподаватели.

 

designed by assistant  Antoaneta Anguelova

anguean © 2020 armenistikaSU. All rights reserved. 

bottom of page