top of page

 

Обучение в специалност „Арменистика и кавказология”:

Понастоящем предлагаме бакалавърска степен. Обучението в бакалавърската степен трае четири учебни години (8 семестъра) и включва задължителни, избираеми и факултативни дисциплини и курсове. Приемът и класирането се осъществяват след полагането на кандидатстудентски изпит, съгласно  общите изисквания на Софийския университет. Степента се завършва след полагането на писмен и устен държавен изпит. 

 

Изучавани дисциплини:

 

1.Задължителни дисциплини

Увод в общото езикознание                                                                                                     

Увод в литературната теория                                                                                                  

Странознание                                                                                                                           

Практически арменски език І курс                                                                                          

Езикова култура                                                                                                                      

Стара арменска литература                                                                                                    

Фонетика и лексикология                                                                                                         

Практически арменски език ІІ курс                                                                                         

История на Армения                                                                                                               

Нова арменска литература                                                                                                      

Морфология                                                                                                                             

Синтаксис                                                                                                                                

Формиране на западноарменската книжовна норма                                                                

Практически арменски език ІІІ курс                                                                                       

Съвременна арменска литература                                                                                           

Историческа граматика                                                                                                          

Теория и практика на превода                                                                                                 

Практически арменски език ІV курс                                                                                       

Древноарменски език                                                                                                              

Аудио-визуални и информационни технологии в обучението                                                   

Увод в литературата на Азербайджан                                                                                

Увод в литературата на Грузия                                                                                            

Културна интерактивност между древна Анатолия, Арменското плато и Балканите   

История на кавказките народи                                                                                             

Етнология на Кавказ                                                                                                             

Етноси и религии в Кавказ                                                                                                  

Геополитика на кавказкия регион

География на кавказките страни                                                                                      

 

2. Избираеми дисциплини

Арменски фолклор                                                                                                                   

Арменска цивилизация                                                                                                            

Арменска философия                                                                                                               

Арменски извори за българската история                                                                               

История на арменското писмо                                                                                                 

Средновековна арменска проза                                                                                               

Арменска стилистика                                                                                                              

Съвременна арменска новела                                                                                                 

Педагогика                                                                                                                              

Арменска музика                                                                                                                    

Психология                                                                                                                              

Възникване и развитие на арменските общности по света                                                      

Устен превод                                                                                                                           

История на арменската църква                                                                                               

Специализиран превод                                                                                                             

История на арменския въпрос                                                                                                 

Арменска стилистика                                                                                                                          

Романът в арменската литература                                                                                          

Арменска дипломация

Арменско езикознание 

Арменска диалектология                                                                                                    

 

Учебен план и ECTS-кредити

Учебният план и ECTS-кредитите са съобразени с изискванията на Европейския съюз за обмен на студенти и за продължаване на образованието в чуждо учебно заведение.

Учебен план:

 

 

 

Стипендии и възможности за специализация

Всяка година двама студенти имат право на специализация в Армения, като прекараната там година се признава от Софийския университет за редовна. Стипендиите и престоят там се покриват от арменска страна.

Ежегодно световната арменска благотворителна организация “Парекордзаган” отпуска стипендии на най-добрите студенти от специалността като стимул и признание на положения от тях труд.

 

Допълнителни възможности за обучение

След завършването на І курс студентите от специалност Арменистика могат в рамките на Центъра за източни езици и култури да запишат втори източен език (арабски, китайски, японски, корейски, персийски, хинди, турски). Обучението трае 2 години или общо 4 семестъра и след успешното полагане на изпитите студентите получават съответната диплома.

Специалността Арменистика предлага възможност за изучаване на западен или руски език в рамките на СУ “С. Климент Охридски”. Обучението трае 2 години или общо 4 семестъра и след успешното полагане на изпитите студентите получават съответната диплома.

След завършването на ІІ курс студентите от специалност Арменистика имат право да запишат втора специалност в рамките на СУ “С. Климент Охридски”.

 

Магистърска степен

Съгласно действащия към настоящия момент правилник за дейността на СУ “С. Климент Охридски” след завършване на бакалавърска степен в специалност Арменистика студентите могат да продължат обучението си по редица магистърски програми, предлагани в рамките на университета – Международни отношения, Международни икономически отношения, Социология, Политология, Превод и т.н.

Студентите имат право на повече от една магистратура.

 

Следдипломна квалификация

Специалност Арменистика предлага възможности за докторантура в рамките на специалността или по друга специалност в СУ “С. Климент Охридски” след обявяването на конкурс.

 

Възможности за реализация на завършилите студенти

1. Като преводачи

2. Като преподаватели в средно или висше учебно заведение (в България или чужбина)

3. Като журналисти в печатни или електронни медии

4. В рамките на МВР, МВнР и на други държавни институции и учреждения (в които липсват специалисти по въпросите, свързани с Кавказ).

5. В институциите на ЕС, както и други международни организации.

 

 

designed by assistant  Antoaneta Anguelova

anguean © 2020 armenistikaSU. All rights reserved.

bottom of page